obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
 
Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.  
Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava k zákonu 211/2000 Z. z.   
 
   
1. Fyzické alebo právnické osoby majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií, na sekretariáte riaditeľky školy, u zástupkyne riaditeľky školy, alebo priamo u riaditeľky školy.

 
2. Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
písomne na adrese :
Základná škola Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
 
 
osobne - ústne u riaditeľky školy, iným technicky vykonateľným spôsobom - napr. telefónom  kontakt : 02/64780640, 0904 765 188 -  riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková alebo emailom : petakova@skolalamac.sk   
3. Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :  
pondelok: 8.00 - 15.00 hod.  
utorok : 8.00 - 15.00 hod.  
streda : 8.00 - 15.00 hod.  
štvrtok : 8.00 - 15.00 hod.  
piatok : 8.00 - 15.00 hod.  
4. Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na tejto webovej stránke v časti zverejnené dokumenty 
 
5. Webové sídla, kde získate aktuálne legislatívne východiská pre základnú školu:  
6. Oznámenie  o protispoločenskej činnosti   
Podnet možno podať: písomne, ústne do záznamu, elektronickou poštou aj bez zaručeného elektronického podpisu 
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór MČ 
  
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web